Regulamin serwisu internetowego PRACATSL.pl

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Pracatsl.pl, przez TM Serwis z siedzibą w Bydgoszczy

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu Pracatsl.pl.
 2. Usługodawca : TM Serwis Roma Buko ul.Przyjaciół 1/17 85-791 Bydgoszcz .
 3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie pracatsl.pl.
 4. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;
 5. Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników .
 6. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;
 7. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.
§ 3.

 1. Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.
 2. Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.

Rodzaje i zakres Usług

§ 4.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
 1. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;
 2. udostępnienie katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie;
 3. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy.

§ 5.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów:
 1. umożliwienie wprowadzenia CV i innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;
 2. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;
 3. umożliwienie aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, inne dane) Kandydata do Pracodawcy, na zlecenie którego ogłoszenie zostało umieszczone, wraz z włączeniem Kandydatowi subskrypcji ofert pracy podobnych do tej, na którą odpowiada.

§ 6.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:
 1. umieszczanie w Serwisie i serwisach partnerskich ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Pracodawcę;
 2. wyróżnianie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania;
 3. umieszczenie prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;
 4. udostępnienie możliwości otrzymywania aplikacji o pracę od Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem o pracy;
 5. preselekcja aplikacji, poprzez posegregowanie aplikacji przesłanych przez Kandydatów w związku z danym ogłoszeniem o pracy;

Warunki świadczenia Usług

§ 7.

 1. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie.
 2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 8.

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, samodzielnie we własnym profilu poprzez naciśnięcie przycisku „ Usuń konto”, lub poprzez przesłanie maila na adres admin@pracatsl.pl.
 2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 3. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.

§ 9.

 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:
 2. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
 3. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.
 4. W przypadku Usług, co do których wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Sposób świadczenia Usług

§ 10.

 1. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
 2. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.
Rozdział V. Zasady świadczenia Usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy

§ 11.

Niniejszy Rozdział określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Pracodawcom usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy.

§ 12.

W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia Pracodawca wypełnia formularz dostępny w Serwisie lub przesyła zamówienie na adres praca@pracatsl.pl.

§ 13.

Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty.

§ 14.

Usługodawca może wstrzymać umieszczenie ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania Pracodawcy. Weryfikacja może odbyć się także poprzez zażądanie od Pracodawcy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.

§ 15.

 1. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Usługodawcy.
 2. W przypadku odmowy umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Pracodawcy uiszczoną kwotę opłaty.
§ 16.

 1. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Pracodawcę.
 2. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.

§ 17.

W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.


Otrzymywanie informacji handlowych

§ 18.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Użytkownikom informacji handlowej.

Ograniczenia w korzystaniu z Usług

§ 19.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym.

§ 20.

Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 21.

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
 2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

§ 22.

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
 3. Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych.
§ 23.

W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera od Kandydata i przetwarza następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;
 4. adres do korespondencji;
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numery telefonów i faksów;
 7. numer PESEL;
 8. NIP;
 9. zawód;
 10. informacje o wykształceniu;
 11. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;
 12. informacje o znajomości języków obcych;
 13. informacje o kwalifikacjach;
 14. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;
 15. informacje o doświadczeniu zawodowym;
 16. informacje o rodzaju poszukiwanej pracy.

§ 24.

Kandydat, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 25.

Dane osobowe wprowadzone przez Kandydata do Serwisu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Pracodawcom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Kandydat zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych Pracodawcom.

§ 26.

Kandydat ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania.

§ 27.

Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 28.

Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Reklamacje

§ 29.

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: admin@pracatsl.pl

§ 30.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.

Postanowienia końcowe

§ 31.

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Kandydatem, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.

§ 32.

Wobec Pracodawcy korzystającego z Usług Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

§ 33.

Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.